Bài viết liên quan

Các đề tài cấp Nhà nước


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước. Mã số  KC01.04/16-20 TS. Nguyễn Trung Kiên

2017 – 2019

2

Nghiên cứu thiết kế Serving Gateway (SGW) cho mạng di động thế hệ sau LTE advanced tại Việt Nam. ThS. Nguyễn Kim Quang

2012 – 2013

3

Nghiên cứu chế tạo tổng đài thế hệ sau đa dịch vụ chuyển mạch mềm và ứng dụng vào Việt Nam TS. Hoàng Minh

2004 – 2005

7144