Các đề tài cấp Nhà nước


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế Serving Gateway (SGW) cho mạng di động thế hệ sau LTE advanced tại Việt Nam. ThS. Nguyễn Kim Quang

2012-2013

2

Nghiên cứu chế tạo tổng đài thế hệ sau đa dịch vụ chuyển mạch mềm và ứng dụng vào Việt Nam TS. Hoàng Minh

2004-2005

3773