Hệ thống nhắn tin ngắn cho mạng di động (Short Message Service Center-SMSC)


Giới thiệu chung
Hệ thống nhắn tin ngắn SMSC là một thành phần của mạng di động thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS cho các thuê bao của mạng di động.

Chuẩn tham khảo
Hệ thống SMSC của CDIT tuân thủ các giao diện sau:
- SS7 (MTP, SCCP, TCAP)-ITU white book
- MAP (Mobile Application Part)- ETSI
- SMPP(short message peer-to-peer protocol) ver 3.3 và 3.4 -SMPP forum
- CAMEL 1,2
- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng phần mềm:
Toàn bộ quy trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển đều được quản lý theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000, tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 12119:1994 (E) về Công nghệ thông tin – Sản phẩm phần mềm – Yêu cầu kiểm tra chất lượng

Môi trường phát triển
- Hệ điều hành máy chủ: Windows 2000, NT-4.0
- Hệ điều hành máy trạm: Windows 9x, NT-4.0.
- Công cụ phát triển: Visual C++ 6.0, ANSI C, Assembly
- Cơ sở dữ liệu REAL-TIME DB (CDIT’s product)

Đặc tính hệ thống
- Dung lượng Mã 512KBHSM
- Phát tin nhắn quảng bá với tốc độ cao tới các thuê bao di động.
- Nhắn tới thuê bao từ bàn nhắn tin nhân công
- Có dự phòng chia tải cho giao tiếp báo hiệu mạng mobile
- Store Forward Engine được dự phòng nóng (ftServer)
- Realtime charging
- AC power
- 19” Racks
- Hỗ trợ các dịch vụ gia tăng trên SMS
- Voice and fax mail notifications
- Unified Messaging
- Email alert
- Ringtone
- Chatting
- Banking
- Location

Năm phát triển 
2002-2003 

Khách hàng 
Vinaphone
Vietel Mobile

Hợp chuẩn quốc gia năm 2004

Đăng ký bản quyền tác giả năm 2002

Đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa - MUCOS-SMSC – năm 2003

Giải Nhì – Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC của Bộ Khoa học Công nghệ – Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam – Năm 2002

Cúp vàng CNTT cho giải pháp Công nghệ thông tin – Năm 2002

4445