Bài viết liên quan

Kế hoạch chi tiết tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV năm 2020


Kế hoạch chi tiết tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV năm 2020

Chương trình: Đào tạo Quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

TT

Tên lớp

Đối tượng

Số học viên

Nội dung đào tạo (1)

Địa điểm mở lớp

Thời gian

 Kinh phí (VNĐ) (2)

Đơn vị thực hiện

1

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 01

Người lao động DNNVV

30

- Các công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghệ 4.0
- Cơ bản về công nghệ AI
- Cơ bản về công nghệ Blockchain
- Những ứng dụng AI có thể sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Những ứng dụng Blockchain có thể sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Những ứng dụng 3D-VR có thể sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quảng Ninh

Tháng 7

609.000

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

-

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 02

Người lao động DNNVV

30

Thái Bình

Tháng 8

609.000

3

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 03

Người lao động DNNVV

30

Lào Cai

Tháng 8

609.000

4

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 04

Người lao động DNNVV

30

Quảng Nam

Tháng 9

687.000

5

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 05

Người lao động DNNVV

30

Hà Nội

Tháng 10

583.000

6

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 06

Người lao động DNNVV

30

Thanh Hóa

Tháng 10

687.000

7

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 07

Người lao động DNNVV

30

Huế

Tháng 11

687.000

8

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 08

Người lao động DNNVV

30

Hải Phòng

Tháng 11

609.000

9

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 01

Người lao động DNNVV

30

- Xu thế Maketing số thông qua tem nhãn sản phẩm và QRcode
- Công nghệ QR Code và các ứng dụng trong DNNVV
- Một số công cụ hỗ trợ Maketing bằng QR Code và Tem điện tử
- Thực hành/thử nghiệm ứng dụng QR Code và tem điện tử trên thực tế

Quảng Ninh

Tháng 7

609.000

10

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 02

Người lao động DNNVV

30

Thái Bình

Tháng 8

609.000

11

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 03

Người lao động DNNVV

30

Lào Cai

Tháng 8

609.000

12

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 04

Người lao động DNNVV

30

Thanh Hóa

Tháng 8

687.000

13

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 05

Người lao động DNNVV

30

Hà Nội

Tháng 9

583.000

14

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 06

Người lao động DNNVV

30

Thái Bình

Tháng 9

609.000

15

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 07

Người lao động DNNVV

30

Hưng Yên

Tháng 9

609.000

16

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 08

Người lao động DNNVV

30

Quảng Nam

Tháng 9

687.000

17

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 09

Người lao động DNNVV

30

Hà Nội

Tháng 10

583.000

18

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 10

Người lao động DNNVV

30

Quảng Ninh

Tháng 10

609.000

19

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 11

Người lao động DNNVV

30

Lào Cai

Tháng 10

609.000

20

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 12

Người lao động DNNVV

30

Thanh Hóa

Tháng 10

687.000

21

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 13

Người lao động DNNVV

30

Thái Bình

Tháng 11

609.000

22

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 14

Người lao động DNNVV

30

Hải Phòng

Tháng 11

609.000

23

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 01

Người lao động DNNVV

30

- Các công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghệ 4.0
- Một số ứng dụng thành quả công nghệ 4.0 vào hoạt động quản ly doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
- Thực hành và trải nghiệp một số công cụ ứng dụng các công nghệ Smartphone, clouding, Qrcode vào quản lý hoạt dộng sản xuất cung cấp dịch vụ
- Quy trình, cách thức tổ chức nhân lực vận hành khi ứng dụng công nghệ mới

Thanh Hóa

Tháng 8

687.000

24

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 02

Người lao động DNNVV

30

Hà Nội

Tháng 9

583.000

25

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 03

Người lao động DNNVV

30

Thái Bình

Tháng 9

609.000

26

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 04

Người lao động DNNVV

30

Hưng Yên

Tháng 9

609.000

27

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 05

Người lao động DNNVV

30

Quảng Ninh

Tháng 10

609.000

28

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 06

Người lao động DNNVV

30

Lào Cai

Tháng 10

609.000

29

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 07

Người lao động DNNVV

30

Thái Bình

Tháng 11

609.000

30

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 08

Người lao động DNNVV

30

Huế

Tháng 11

687.000

(1)  Nội dung cơ bản của khóa học. Nội dung cụ thể của từng khóa học sẽ được xây dựng điều chỉnh để phù hợp với học viên qua việc khảo sát trước khi khai giảng. Thời lượng học mỗi khóa: 3 ngày, tương đương 24h học.
(2) 
Kinh phí thu của học viên, sau khi được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

687