Lịch khai giảng khóa học ngắn hạn


Tên khóa học Khai giảng Thời gian học Lịch học Thời gian học

Liên hệ

Kỹ năng vận hành hệ thống Công nghệ thông tin Tháng 8/2014 18:00 – 20:30 T2-4-6

24 giờ

Mr. Cường

(0943.614.524)

Phát triển Mini Game (MiniGame 03) Tháng 9/2014 18:00 – 21:00 T2-4-6

54 giờ

Ms. Thúy

 (0936 369 048)

Lập trình ứng dụng trên Windows Phone Tháng 7/2014 18:00 – 20:30 T3-5-CN

40 giờ

Ms. Mai

(0944.164.969)

Chuyên gia thông tin di động Tháng 7/2014 8:00 – 11:00 T7 – CN

30 giờ

Mr. Cường

(0943.614.524)

Phát triển Mini Game (MiniGame 02)  18.00 ngày 29/7 18:00 – 21:00 T3  – 5

54 giờ

Ms. Thúy

 (0936 369 048)

Lập trình ứng dụng trên Android Tháng 6/2014 9:00 – 11:00 T7 – CN

40 giờ

Ms. Mai

(0944.164.969)

Lập trình ứng dụng trên iOS Tháng 6/2014 14:00 – 17:00 T7 – CN

40 giờ

Ms. Mai

(0944.164.969)

Phát triển Mini Game (MiniGame 01) Tháng 5/2014 18:00 – 21:00 T3-5-CN

48 giờ

Ms. Mai

(0944.164.969)

Bảo mật mạng doanh nghiệp Tháng 8/2014 18:00 – 20:30 T3-5-CN

60 giờ

Ms. Giang

(0166.8181.801)

Quản trị mạng quốc tế Mini CCNA Tháng 9/2014 18:00 – 20:30 T2-4-6

60 giờ

Ms. Giang

(0166.8181.801)

3143