Bài viết liên quan

Lịch sử


Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, trước đây là Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT, được Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ký quyết định thành lập số 636/QĐ-TCCB-LĐ ngày 22 tháng 3 năm 1999, trên cơ sở sắp xếp lại hai đơn vị thành viên của các đơn vị trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông:

-        Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Phần mềm, thuộc Viện KHKT Bưu điện
-        Trung tâm Đào tạo Phát triển Phần mềm, thuộc Trung tâm Đào tạo BCVT1 (cũ)

Từ 01/01/2012, để phù hợp với xu thế phát triển của VNPT và Học viện CNBCVT, Trung tâm Công nghệ Thông tin được đổi tên thành Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT (Quyết định số 1973/QĐ-VNPT-TCCB  ký ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

Từ 01/7/2014, thực hiện các quyết định: 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT giai đoạn 2014 – 2015” và 878/QĐ-BTTTT ngày 27/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “Chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý”, cùng với các đơn vị trực thuộc Học viện, CDIT được chuyển về thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

71572