Bài viết liên quan

Lĩnh vực nghiên cứu Đa phương tiện


Đa phương tiện là công nghệ kết hợp các loại hình phương tiện âm thanh, hình ảnh, video, tương tác, di động,… trong các sản phẩm dịch vụ phục vụ đời sống con người. Công nghệ Đa phương tiện được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như game, giải trí, truyền thông, giáo dục, y tế,… đặc biệt những ngành đòi hỏi cao về tính sáng tạo.

Đa phương tiện một trong những hướng nghiên cứu chiến lược của CDiT. Trên nền tảng vững chắc về ICT, CDiT tập trung nghiên cứu một số chủ đề tiêu biểu bao gồm:

-          Thực tại ảo (Virtual Reality);

-          Thiết kế tương tác Đa phương tiện (Multimedia Interactive Design);

-          Công nghệ hoạt hình (Animation);

-          Phát triển Game (Game Development);

-          Xử lý ảnh (Image Processing);

-          Kỹ xảo Đa phương tiện (Multimedia Effect)

Các thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực này được CDiT ứng dụng trực tiếp vào ngành đào tạo Công nghệ Đa phương tiện, Truyền thông Đa phương tiện và một số ngành học khác của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

72536