Mô hình tổ chức


Mo hinh to chuc 2016 2

o   Ban Lãnh đạo Viện

o   Phòng Tổng hợp

o   Phòng Hợp tác và Chuyển giao công nghệ

o   Phòng Nghiên cứu phát triển Hạ tầng và An toàn thông tin

o   Phòng Nghiên cứu phát triển Ứng dụng Đa phương tiện

o   Phòng Nghiên cứu phát triển Dịch vụ

18889