Các đề tài cấp Bộ


STT

Tên đề tài

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử bảo mật các cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước

2015

2

Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm quản lý đăng ký tiêu chuẩn dữ liệu sử dụng trong cơ quan nhà nước

2015

3

Nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin thuê ngoài của cơ quan nhà nước

2015

4

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký tiêu chuẩn dữ liệu sử dụng trong cơ quan Nhà nước.

2014

5

Nghiên cứu và đề xuất quy định kỹ thuật hỗ trợ liên thông văn bản điện tử.

2013

6

Đề xuất và xây dựng thử nghiệm một số dịch vụ gia tăng của dịch vụ chuyển tiền bưu chính trên nền tảng di động

2011

7

Đề xuất, xây dựng và thử nghiệm giải pháp cung cấp dịch vụ truyền thông hợp nhất (UNIFIED-COMMUNICATIONS)

2011

8

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng hội tụ FMC (Fixed-Mobile Convergence)

2008

9

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, khả năng áp dụng công nghệ mã nguồn mở trong lĩnh vực Viễn thông ở Việt Nam.

2007

10

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm nguồn mở trong lĩnh vực viễn thông

2003

11

Nghiên cứu các chỉ tiêu và phương pháp kiểm tra hệ thống thời gian thực

2002

12

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể triển khai hệ thống nhắn tin hợp nhất cho mạng viễn thông Việt Nam

2002

13

Nghiên cứu triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ thương mại

2001

14

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm

2001

15

Nghiên cứu xây dựng giải pháp thương mại điện tử Doanh nghiệp cho mô hình doanh nghiệp Iternet

2001

16

Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ điện thoại qua Internet

2000

17

Nghiên cứu Công nghệ bảo mật trong giao dịch điện tử

2000

18

Nghiên cứu xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1999

19

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc chương trình phần mềm điều khiển thiết bị đầu cuối mạng truy nhập

1999

2677