Các đề tài cấp Bộ


Tên đề tài

Năm thực hiện

Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, phân tích và kiểm duyệt tin nhắn qua ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.

2016

Nghiên cứu, nâng cấp hệ thống rà quét lỗ hổng an toàn bảo mật website và triển khai cho các website thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

2016

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo vệ hệ thống thông tin”

2016

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn quy trình kiểm tra đánh giá”

2016

Nghiên cứu các công nghệ, giải pháp kỹ thuật lắng nghe mạng xã hội (social media listening) và đề xuất ứng dụng ở Việt Nam

2016

Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử bảo mật các cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước

2015

Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm quản lý đăng ký tiêu chuẩn dữ liệu sử dụng trong cơ quan nhà nước

2015

Nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin thuê ngoài của cơ quan nhà nước

2015

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký tiêu chuẩn dữ liệu sử dụng trong cơ quan Nhà nước.

2014

Nghiên cứu và đề xuất quy định kỹ thuật hỗ trợ liên thông văn bản điện tử.

2013

Đề xuất và xây dựng thử nghiệm một số dịch vụ gia tăng của dịch vụ chuyển tiền bưu chính trên nền tảng di động

2011

Đề xuất, xây dựng và thử nghiệm giải pháp cung cấp dịch vụ truyền thông hợp nhất (UNIFIED-COMMUNICATIONS)

2011

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng hội tụ FMC (Fixed-Mobile Convergence)

2008

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, khả năng áp dụng công nghệ mã nguồn mở trong lĩnh vực Viễn thông ở Việt Nam.

2007

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm nguồn mở trong lĩnh vực viễn thông

2003

Nghiên cứu các chỉ tiêu và phương pháp kiểm tra hệ thống thời gian thực

2002

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể triển khai hệ thống nhắn tin hợp nhất cho mạng viễn thông Việt Nam

2002

Nghiên cứu triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ thương mại

2001

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm

2001

Nghiên cứu xây dựng giải pháp thương mại điện tử Doanh nghiệp cho mô hình doanh nghiệp Iternet

2001

Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ điện thoại qua Internet

2000

Nghiên cứu Công nghệ bảo mật trong giao dịch điện tử

2000

Nghiên cứu xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1999

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc chương trình phần mềm điều khiển thiết bị đầu cuối mạng truy nhập

1999

4520