23 Tháng Bảy, 2013

Giới thiệu chung

Sự ra đời Được thành lập năm 1999 trong xu thế cạnh tranh và hội nhập toàn cầu, Trung tâm Công nghệ Thông tin CDIT với […]
23 Tháng Bảy, 2013

Chiến lược

Chiến lược Với mục tiêu phát triển bền vững trong cạnh tranh và hội nhập, CDIT chủ trương tập trung vào bốn vấn đề then chốt […]
23 Tháng Bảy, 2013

Thành tựu

Thành tựu Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) 1.      Năm 2000, Giải Ba – Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC cho […]
23 Tháng Bảy, 2013

Mô hình tổ chức

23 Tháng Bảy, 2013

Các mốc lịch sử

Các mốc lịch sử Ngày 22/3/1999, Trung tâm Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 636/QĐ.TCCB-LĐ của Tổng Giám đốc Tổng Công […]