Hoạt động nghiên cứu của CDiT tập trung vào ba lĩnh vực chính bao gồm:

Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT)

 Đa phương tiện (Multimedia)

An ninh và An toàn thông tin (Information Security)

Bên cạnh ICT, công nghệ Đa phương tiện và An toàn thông tin là các hướng nghiên cứu đón đầu và là nền tảng để CDiT phát triển các sản phẩm chiến lược mới trong tương lai.