CDIT nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước về KPI cho Đô thị thông minh MS: KC.01.04/16-20


Ngày 19/9/2019 Viện CDIT đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước về KPI cho đô thị thông minh. Kết quả đề tài đã đề xuất được bộ KPI cho đô thị thông minh phù hợp với Việt Nam giai đoạn 2018-2023 và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thí điểm giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt và sử dụng hệ thống KPI trong quản lý đô thị.

Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030” theo quyết định 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu về khả năng giám sát quá trình xây dựng ĐTTM ở cấp độ Quốc gia cũng như tới từng địa phương, dẫn tới sự cần thiết phải có các mô hình, phương pháp và công cụ để đo đạc quá trình này một cách thường xuyên, liên tục. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước”, mã số KC.01.04/16-20 do Viện CDIT thực hiện nhằm mục tiêu cung cấp Bộ chỉ số KPI cho ĐTTM và các công cụ CNTT đáp ứng cho yêu cầu trên.

image001
Chủ nhiệm đề tài –
TS. Nguyễn Trung Kiên trình bày báo cáo nghiệm thu

Trong thời gian hai năm 2017-2019, nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện các nội dung trong thuyết minh được phê duyệt, các sản phẩm là kết quả đề tài bao gồm:

  • Sản phẩm 01: Bộ chỉ số KPI ĐTTM phù hợp với Việt Nam giai đoạn 2018-2023 đã được Bộ TTTT ban hành.
  • Sản phẩm 02: Bộ tiêu chí ĐTTM trong lĩnh vực ICT đã được xây dựng và chuyển giao cho Vụ KHCN Bộ TTTT.
  • Sản phẩm 03: Hệ thống CNTT bao gồm các cấu thành: Phần mềm trung tâm (ezKPI+ezLife+ezSQM); Ứng dụng mobile app ezLife; Thiết bị bàn phím cứng và Thiết bị thu thập thông tin môi trường đã được thiết kế, phát triển, chế tạo và tích hợp thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu đề ra ban đầu.

Hội đồng nghiệm thu đã họp và đánh giá đề tài được hoàn thành đúng tiến độ đề ra và đã đạt được các mục tiêu, kết quả theo đúng đề cương, đặc biệt trong đó bộ chỉ số KPI cho đô thị thông minh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, đưa vào áp dụng trong thực tiễn. Các sản phẩm khác của đề tài như ezLife, ezSQM cũng đã được triển khai thử nghiệm, ứng dụng vào thực tiễn tại một số địa phương và nhận được phản hồi tích cực.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

image002

image003
TS. Nguyễn Trung Kiên giới thiệu về hệ thống CNTT – sản phẩm của đề tài với các thành viên Hội đồng

488