Bài viết liên quan

Lĩnh vực nghiên cứu ICT


Trong quá trình hình thành và phát triển, ICT luôn là lĩnh vực nghiên cứu chủ đạo của CDiT, chúng tôi:

-          Nghiên cứu xây dựng các dự báo (ngắn, trung và dài hạn), chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ICT

-          Nghiên cứu các giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ ICT mới, dịch vụ mới trên hạ tầng ICT

-          Nghiên cứu quy hoạch tổ chức mạng, tối ưu mạng, giải pháp nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ.

-          Nghiên cứu chế thử phát triển các sản phẩm công nghệ ICT

47514