A.Kien1  A. Quang 2013  anh

 Viện Trưởng
TS. Nguyễn Trung Kiên

 Phó Viện Trưởng
TS. Nguyễn Kim Quang

 Phó Viện Trưởng
TS. Cao Minh Thắng