8 Tháng Mười Một, 2017

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ TÀI KHCN

ĐỀ TÀI 1: Tên Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một […]
30 Tháng Mười, 2017

Các đề tài cấp Nhà nước

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm thực hiện 1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu […]
26 Tháng Mười, 2017

Các đề tài cấp Tỉnh

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm thực hiện 1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, […]
30 Tháng Mười, 2016

Các đề tài cấp Bộ

STT Tên đề tài Năm thực hiện 1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phân loại thông tin phản ánh của […]
30 Tháng Sáu, 2015

Các đề tài cấp Học viện

TT Tên đề tài Năm thực hiện 1 Nghiên cứu, đề xuất mô hình lớp học 4.0 vào các trường Đại học hiện nay 2019 2 […]
16 Tháng Bảy, 2013

Các đề tài cấp Tập đoàn

TT Tên đề tài Năm thực hiện 1 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho Cloud Computing trong VNPT. […]