Giới thiệu chung

Học viện Công nghệ BCVT là trường đầu tiên được phép mở và tổ chức đào tạo ngành Công nghệ  Đa phương tiện ở trình độ đại học tại Việt Nam. Ngành học được tổ chức dựa trên các ưu thế của Học viện và nhu cầu tiềm năng về nhân lực ngành Multimedia trong tương lai.

Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức toàn diện về các nguyên tắc thiết kế và sáng tạo, cùng với các kỹ thuật và công cụ thiết kế để tạo ra các ứng dụng đa phương tiện tương tác trên hạ tầng hội tụ giữa viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình và Internet.

Bên cạnh đó, việc phát triển khả năng sáng tạo và học tập độc lập cũng được chú trọng để sinh viên có thể tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiên cứu chuyên sâu, và đạt được những kỹ năng và sáng tạo mới ở mức cao hơn.

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Trình độ khi tốt nghiệp: Kỹ sư

Năng lực sinh viên sau khi tốt nghiệp:

  • Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm đa phương tiện để phục vụ công tác thiết kế.
  • Thiết kế và triển khai các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.
  • Áp dụng các công cụ khoa học kỹ thuật để nhận biết, phân tích, giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề thực tế của ngành thiết kế và sáng tạo đa phương tiện.

1

Các loại hình đào tạo:

  • Chính quy
  • Liên thông

2Giới thiệu chung

Học viện Công nghệ BCVT là trường đầu tiên được phép mở và tổ chức đào tạo ngành Công nghệ  Đa phương tiện ở trình độ đại học tại Việt Nam. Ngành học được tổ chức dựa trên các ưu thế của Học viện và nhu cầu tiềm năng về nhân lực ngành Multimedia trong tương lai.

Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức toàn diện về các nguyên tắc thiết kế và sáng tạo, cùng với các kỹ thuật và công cụ thiết kế để tạo ra các ứng dụng đa phương tiện tương tác trên hạ tầng hội tụ giữa viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình và Internet.

Bên cạnh đó, việc phát triển khả năng sáng tạo và học tập độc lập cũng được chú trọng để sinh viên có thể tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiên cứu chuyên sâu, và đạt được những kỹ năng và sáng tạo mới ở mức cao hơn.

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Trình độ khi tốt nghiệp: Kỹ sư

Năng lực sinh viên sau khi tốt nghiệp:

  • Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm đa phương tiện để phục vụ công tác thiết kế.
  • Thiết kế và triển khai các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.
  • Áp dụng các công cụ khoa học kỹ thuật để nhận biết, phân tích, giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề thực tế của ngành thiết kế và sáng tạo đa phương tiện.

1

Các loại hình đào tạo:

  • Chính quy
  • Liên thông

2