Tên khóa học Khai giảng Thời gian học Lịch học Thời gian học

Liên hệ

Kỹ năng vận hành hệ thống Công nghệ thông tin Tháng 8/2014 18:00 – 20:30 T2-4-6

24 giờ

Mr. Cường

(0943.614.524)

Phát triển Mini Game (MiniGame 03) Tháng 9/2014 18:00 – 21:00 T2-4-6

54 giờ

Ms. Thúy

 (0936 369 048)

Lập trình ứng dụng trên Windows Phone Tháng 7/2014 18:00 – 20:30 T3-5-CN

40 giờ

Ms. Mai

(0944.164.969)

Chuyên gia thông tin di động Tháng 7/2014 8:00 – 11:00 T7 – CN

30 giờ

Mr. Cường

(0943.614.524)

Phát triển Mini Game (MiniGame 02)  18.00 ngày 29/7 18:00 – 21:00 T3  – 5

54 giờ

Ms. Thúy

 (0936 369 048)

Lập trình ứng dụng trên Android Tháng 6/2014 9:00 – 11:00 T7 – CN

40 giờ

Ms. Mai

(0944.164.969)

Lập trình ứng dụng trên iOS Tháng 6/2014 14:00 – 17:00 T7 – CN

40 giờ

Ms. Mai

(0944.164.969)

Phát triển Mini Game (MiniGame 01) Tháng 5/2014 18:00 – 21:00 T3-5-CN

48 giờ

Ms. Mai

(0944.164.969)

Bảo mật mạng doanh nghiệp Tháng 8/2014 18:00 – 20:30 T3-5-CN

60 giờ

Ms. Giang

(0166.8181.801)

Quản trị mạng quốc tế Mini CCNA Tháng 9/2014 18:00 – 20:30 T2-4-6

60 giờ

Ms. Giang

(0166.8181.801)