16 Tháng Bảy, 2013

MMSC Hệ thống phần mềm trung tâm nhắn tin đa phương tiện cho mạng di động

Giới thiệu chung  Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) là dịch vụ nhắn tin, trong đó nội dung bản tin có thể chứa các […]
16 Tháng Bảy, 2013

EduInfoSys Hệ thống cung cấp thông tin giáo dục tuyển sinh

Giới thiệu chung Hệ thống cung cấp dịch vụ thông tin giáo dục và thông tin tuyển sinh qua điện thoại là sản phẩm do Trung […]
16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống nhắn tin ngắn cho mạng di động (Short Message Service Center-SMSC)

Giới thiệu chung Hệ thống nhắn tin ngắn SMSC là một thành phần của mạng di động thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ nhắn […]
16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống giám sát chất lượng dịch vụ và chất lượng mạng thông qua giám sát thông tin báo hiệu số 7 – SS7

Giới thiệu chung Trong mạng Viễn thông Việt Nam hiện nay, việc quản lý chất lượng mạng và chất lượng dịch vụ chưa được quân tâm […]