12 Tháng Bảy, 2013

Xu hướng sử dụng đồ thị thời gian thực

I. Tóm tắt Trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và công nghệ thông tin – Truyền thông nói riêng, […]
12 Tháng Bảy, 2013

Xu thế hội tụ trong lĩnh vực truyền thông

“Truyền thông bao gồm Viễn thông, Internet, Phát thanh, truyền hình.. Mặc dù hiện tại các giải pháp kỹ thuật thực hiện các mảng này vẫn […]
12 Tháng Bảy, 2013

Lưu lượng trong mạng FMC và ứng dụng kỹ thuật lưu lượng trong việc quyết định tuyến QoS

Tóm tắt: Traffic engineering (TE) have an important role in the forecast, design and optimization of the Telecom network based on circuit switching (TDM) with mainly […]